Ütehtegemisõq

KIKO NAAS OLLUT UTÕMAHE, KANA KAARA KAHRIMAHE

Taarka Tarõ Köögikõnõ uut Obinitsa Seto Seltsimajja seto- ja ugri muudu oppust saama:

Sõira ja suulliimi oppus
Piimäst, kohopiimäst, munnõst ja võiust saa sõir, päälüssest ja kapstapääst ja minkõstki viil suulliim – tiimi umal kergel käel valmist, maidsami ja kõnõlõmi -mingas ni kuis näid süüdi

Piirakit sääntsit ja määntsit
Panõmi vannamuudu saiakohetusõ minema ni kae kaapast, midäs sinna sisse pandas ni pääle määritäs – soolatsit ni magõhhit.

Mitut muudu ruvvakõist
Ruuga tetti pliidi pääl ja tulõ pääl ja külmä ilmaga ahoh. Võidsõ olla lihaga ni kalaga, krupõna ni kapsataga – unõhtagui põrknit maahha!

Tekeq pühhist ollõkõnõ
Peremiis vai perepoig oppas ollõ tegemist, a tuud saat kül õnnõ inne pühhi!

Viiest vii joosõngust, kuvvõst kuu kuiongust, säitsemest küll nädälist – paast ja paastusöögiq
Kõnõlõmi paastust ja tiimi paastusüüke. 2017.aastägal om maaselits 26.veebruaril, tuu tähendäs, õt 7-nädäline lihavõttõpaast alostas 27.veebruaril

Pliiniq ahosuuh küdsäse
Õgaüts küdsäs hindäle ahosuu iih pliini – a mingas näid süvväs ja mis tuu pliiniraud ja pliinikäpp viil omma’

Õgah taloh uma taar
Mõnikõrd mi kutsu hõimlasi küllä ja teemi tsuut tõistsugumast süüki ja tsuut tõõsõl moodul, ku kotoh tetti – ku tulõt, sis näet ja kuulõt – midä ma tiiäi, tiiät sa ja midä sa tiiäi, tiiä ma

Kagos hää kul’atõlla, rahva muudu rõõmustõlla
Mõnikõrd saa kõtt täüs ja jääs tsuutkõsõ üle, ni sis märgit, õt võisi jo küläliisi tullaq vai võtami punnakõsõ üteh ni läämi kirmasõlõ – sis saa ilma ni inemiisi nätä, ni ütehkuuh ilotõlla – ku lauluhelü jo vallalõ, kül sis pillimiis ka tulõ

Leelokõnõ, laulukõnõ
Ütskõrd näi unõht, õt kuis ma hoste sõnnu ütli – heräsi üles, ni ar meelestki läts. A talvõl hää les’o pääl, suvõl hää moro pääl – kül seto naase sõna suuhu pandva seen’ kon’ süük ahoh küdsäs vai tulõ pääl podisõs.

Oppus saa olla mõnõ tunni vai üte päävä vai ka päivä paar – nii, kuis kokko lepitäs. Saa võtta kas üte oppusõ vai mitu järestikku. Oppustõ man seletedäs seto söögist, kultuurist, seto etiketist, Setomaa täämbätsest elost. Leelo-oppusõ mano võõdas kas Tsibihärbläisi vai Mokornulga leelokoor vai ka vahtsõnõ leelopark Seto Miihi Summ. Liki saat kutsu viil ka pillimehe – sis om hää kul’atamine. Tõõnõkõrd võit ka söögikoti üteh võtta ni jänessega jänesekuuli minnä, a sis unõhtagui aujalgu alla kängi’ ni jän’odõga kokko leppi…

Mis ta kõik mass:
Lühkene oppus – 2-3 tunni süük saias valmis ja süvväs ar vai saias üteh võtta 15 eur inemise kottalõ
Pikk oppus – 6-8-tunninõ oppusõ päiv – 50 eur inemisõ kottalõ – sääl seeh om lõunasüük, ja kohvipausiq.
Oppusõlõ ooda kõrraga 10 inemist.