Küläh om hää…

Buranovah

14.-22.novembrini olliq Seto Kultuuri Fondi ja Taarka Tarõ OÜ iistvõtmisõl seto- ja võro turismi-inemisõ hõimlaisi man hul’kmah, pidotamah ja tüüd tegemäh.

Tuust om jo piä 9 aastäkka, ku setokõsõ ja udmurdi sõprust pidävä. Küll olõ mi sääl, kül nimä siih. Õga tä niisamata pidotaminõ olõi olnu – õks ütstõõsõ käest opminõ ni tõõnõtõõsõ päält kaeminõ. Ku ma 2004.aastägal sinnä johtu, sis oll’ tä niisamata suurõ pargiga kaeminõ ja nuhtaminõ. A midägi süämelähkot ni tõistsugumast sääl oll’… Samal aastägal trehvsiq ka udmurdiq miipoolõ – eski katõl vooril – suvõl noorõb rahvas ni hõimupäivi aigu vanõb. Baabuškaq lauliq tsibihärbläisiga vastakutti – üts võtsõ kar’a laulu iist, tõõnõ laulsõ kar’alaulu vasta, üts laulsõ leikotamist, tõõnõ laulsõ hobõsõlaulu vasta – peräh naksi laula ümbre pandma ni sai tiidä, õt ütte ni samma laulõti…

Mõnõ aastäga peräst johtu ma Ristimäe Raivoga udmurdi külli pite käuma – no jo väikoba pargiga. Edimädseh taloh olliq baabuška laulu, pillimehe, perepetškadõ ni kumõškaga vastah. Pallõldi sisse – hüvvä kätt pikk laud pinkega, kurra kätt suur ahi, ussõ vastah pühäsenulk. Naase küdsiq ahoh pliine… Naisi vedosnik Nadežda kõnõli uhkusõga, õt näe – meil om no ka uma seltsimaja, õnnõ meil ommaq sannaq kah, a teil vast viil olõi ehtet…

Sjool vooril oll’ üleväh maaturismi teema. Udmurtõ pallõmisõl lätsimi kõnõlõma, õt mis elläi tuu maaturismus om, kuismuudu timmä Seto- ja Võromaal kasvatõdas ja kuis mi sjoo asjaga alosti. Inne, ku midä oppama naada, om vajja tuu asi uma silmäga üle kaia. Nii mi sis käve kats-kol’ päivä külli ni talla pite, kultuurimajju, muuseummõ, tsässonidõ ni käsitüükeskuisi pite. Viimäne päiv oll’ sis oppamisõ päiv – kokko oll’ tulnu pia 70 inemist.

Midä meil oppi oll’?

Arva, õt kuismuudu hõimlaisi vasta võtta ja hoita. Talost tallo lavva laaditõt ja sann kütet. Tuu man jovvat ni lauldaq, tandsu lüvväq ku asjalikku juttu aiaq.

Kuismuudu naabri naabriga höste läbi saa, ni külätelefon ja naabrivalvõh höste tüütäs. Kuismuudu külä ütehkuuh eläs ja ütstõist avitas.

Prodimah olli’ Ristimäe Raivo, Hõrna Rieka, Leima Aarne, Kauri Külli, Utsali Margit, Pruti Väle, Palujõe Meeli ni Soosaarõ Tiit.

Pikebält lubasi sjoost käügist kirotaq Setomaa lehele Leima Aarne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>