Category Archives: Hõimu

Udmurdi jutussõq

Udmurtias 14-22.11.2012 095Udmurtias 14-22.11.2012 076Mi olli Raya Pay man üüd. Raya Pay kullõl sõnna ja õs tuu suurt süüki lavva pääle. Õnnõ puljongit ja siini ja kurki ja leibä ja viinamarju ja kotletti ja kanna ja tšaid ja saia ja maasigõ sahvti ja… Nii mi istsõmi poolõ hummoguni ja jutatimi. Elost.
Asõmaq tetti sängü ja diivani pääle… Olli jo pia magama jäänü, ku Raya Pay minno tassakõistõ herät ja küüsse, kas tä võis köögi tulõ palama jätta – õga minno ei sekä. Ma olõs Raya Pay man üüd olnu viil – mõtli, õt nii om kombõst ja õga tä tuli minno õs sekä ka väiga.
Hummok, Setomaa aig kl.6. Raya Pay sääd hummogusüüki lavva pääle. Kõik üü oll’ kikas paah keenü – ruvva jaost. Kõik üü oll’ ka telefon helisenü ja tuli magajit segähänü. Pia tulliq kats naabrinaist kaema üts ütelt, tõõnõ tõõsõlt puult – üts tuuperäst, õt mille tuli üü läbi palli, tõõnõ tuu peräst, õt mille kikas hummogu kirg’mäldä jätse.
Raya Pay peläs, õt seto essüse üüse maja pääle ar – selle jätse tulõ üüsest palama. Esi tä kah pal’lo õs makaq…

Küläh om hää…

Buranovah

14.-22.novembrini olliq Seto Kultuuri Fondi ja Taarka Tarõ OÜ iistvõtmisõl seto- ja võro turismi-inemisõ hõimlaisi man hul’kmah, pidotamah ja tüüd tegemäh.

Tuust om jo piä 9 aastäkka, ku setokõsõ ja udmurdi sõprust pidävä. Küll olõ mi sääl, kül nimä siih. Õga tä niisamata pidotaminõ olõi olnu – õks ütstõõsõ käest opminõ ni tõõnõtõõsõ päält kaeminõ. Ku ma 2004.aastägal sinnä johtu, sis oll’ tä niisamata suurõ pargiga kaeminõ ja nuhtaminõ. A midägi süämelähkot ni tõistsugumast sääl oll’… Samal aastägal trehvsiq ka udmurdiq miipoolõ – eski katõl vooril – suvõl noorõb rahvas ni hõimupäivi aigu vanõb. Baabuškaq lauliq tsibihärbläisiga vastakutti – üts võtsõ kar’a laulu iist, tõõnõ laulsõ kar’alaulu vasta, üts laulsõ leikotamist, tõõnõ laulsõ hobõsõlaulu vasta – peräh naksi laula ümbre pandma ni sai tiidä, õt ütte ni samma laulõti…

Mõnõ aastäga peräst johtu ma Ristimäe Raivoga udmurdi külli pite käuma – no jo väikoba pargiga. Edimädseh taloh olliq baabuška laulu, pillimehe, perepetškadõ ni kumõškaga vastah. Pallõldi sisse – hüvvä kätt pikk laud pinkega, kurra kätt suur ahi, ussõ vastah pühäsenulk. Naase küdsiq ahoh pliine… Naisi vedosnik Nadežda kõnõli uhkusõga, õt näe – meil om no ka uma seltsimaja, õnnõ meil ommaq sannaq kah, a teil vast viil olõi ehtet…

Sjool vooril oll’ üleväh maaturismi teema. Udmurtõ pallõmisõl lätsimi kõnõlõma, õt mis elläi tuu maaturismus om, kuismuudu timmä Seto- ja Võromaal kasvatõdas ja kuis mi sjoo asjaga alosti. Inne, ku midä oppama naada, om vajja tuu asi uma silmäga üle kaia. Nii mi sis käve kats-kol’ päivä külli ni talla pite, kultuurimajju, muuseummõ, tsässonidõ ni käsitüükeskuisi pite. Viimäne päiv oll’ sis oppamisõ päiv – kokko oll’ tulnu pia 70 inemist.

Midä meil oppi oll’?

Arva, õt kuismuudu hõimlaisi vasta võtta ja hoita. Talost tallo lavva laaditõt ja sann kütet. Tuu man jovvat ni lauldaq, tandsu lüvväq ku asjalikku juttu aiaq.

Kuismuudu naabri naabriga höste läbi saa, ni külätelefon ja naabrivalvõh höste tüütäs. Kuismuudu külä ütehkuuh eläs ja ütstõist avitas.

Prodimah olli’ Ristimäe Raivo, Hõrna Rieka, Leima Aarne, Kauri Külli, Utsali Margit, Pruti Väle, Palujõe Meeli ni Soosaarõ Tiit.

Pikebält lubasi sjoost käügist kirotaq Setomaa lehele Leima Aarne.